ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ

ಕೆಲವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ

ಮಹಿಳೆಯರ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ.

ಸಂಜೀವಿನಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೈಒಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಒಲಿಗೆ ಯತ್ರದ ಪಯೋಗವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ

ಸಂಜೀವಿನಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಡ ದುರ್ಬಲ ಹಾಗೂ ಯಾವೂದೇ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಮೂಂಬರು ಸಂಜೀವಿನಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ, ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಅನುಸರಿಸಿ
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
ಸಂರ್ಪಕ
+91 9945448147
ವಿಳಾಸ
ಸಿರವಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ, 584129, ಭಾರತ